TẤM TƯỜNG FORTEK ACOTEK

CHI TIẾT TIN

  • Nhà xưởng Phú Đỉnh - Giai đoạn II

    - 06 nhà xưởng

    - Khối lượng: 11.000 m2 tường

    - Thời gian thi công: 02 tháng